Senior QA Automation Engineer

2024-07-09T16:06:30+00:003 lipca 2024|Aktualne, Oferty pracy|

Wonga is a digital finance company, with a vision to disrupt the world of financial services using technology. We offer simple, transparent and flexible services for consumers and businesses. The Polish business was launched in October 2012 and is based in Warsaw.

 

Senior QA Automation Engineer

Key Responsibilities

 • Collaborate with cross-functional teams to understand project requirements and design test strategies.
 • Select and implement a suitable test automation framework for React Native mobile application targeting both iOS and Android platforms.
 • Develop and maintain automated end-to-end test scripts for mobile applications on iOS and Android platforms.
 • Execute test cases, analyze results, report test statuses, testing progress and report defects.
 • Conduct API testing and ensure seamless integration between front-end and back-end systems.
 • Verify the correctness of new and existing system features.
 • Update project documents and specifications.
 • Support production deployments.
 • Mentor junior QA engineers.

Desired Skills and Experience

The ideal candidate will have

 • Minimum 5 years of experience in automated software testing for iOS / Android.
 • Strong knowledge of React Native for mobile app development.
 • Experience with API testing (REST, GraphQL).
 • Prior experience in CI methodology & Servers (e.g. Gerrit, Jenkins etc.)
 • Experience writing SQL queries.
 • Proficiency in at least one programming language (e.g., JavaScript, Python, Java, C# or Swift).
 • Familiarity with white box testing techniques.
 • Strong understanding of the software development lifecycle and methodologies, with a focus on Agile/Scrum.
 • Excellent problem-solving skills and attention to detail.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Good English communication skills, both verbal and written.

Nice to have

 • с#, nUnit

We are offering for the ideal candidate

 • Meaningful work in a digital finance company, with a vision to disrupt the world of financial services using technology.
 • Work in a smart and motivated team within a supportive and inclusive culture with strong values.
 • Attractive compensation package.
 • Good atmosphere at work and comfortable working environment.
 • Independent and responsible position.
 • Opportunity to build your career path.
 • Benefits: Enel-Med medical care, Multisport card, cafeteria platform, holiday allowance, two hours for the family, two additional days of leave for the leave used in 2024 and two additional days of leave according to the length of service.
 • Flexible working time and the possibility of remote work after the implementation period.
 • Work location next to Pole Mokotowskie.

Nie zwlekaj – APLIKUJ – Dołącz do nas!

Zapoznaj się z zasadami i poznaj swoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub pisząc na adres Administratora wskazany powyżej z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnianie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych) poprzez przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy przez Pracodawcę w związku z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, w przypadku przekazania przez Panią/Pana Administratorowi, danych osobowych wykraczających poza zakres obligatoryjnych danych wynikający z przepisów Kodeksu pracy (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz w celu zapewnienia rozliczalności.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej; podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne na rzecz Administratora; dostawcom oprogramowania i usług technologicznych; organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii wskazanych wyżej klauzul, a także do uzyskania do nich dostępu. W tej sprawie należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie Pani/ Pana danych może być wycofana w każdym czasie, co nie wpłynie na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną usunięte po cofnięciu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, a także po upływie okresu, podczas, którego Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W celu zapewnienia rozliczalności Pracodawca będzie przechowywać dane osobowe przez okres wymagany do zachowania danych osobowych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w zakresie w jakim wynika to z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. Niepodanie przez Panią/Pana powyższych danych może skutkować wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie jest konieczne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.