Product Owner

2024-04-03T12:49:57+00:0021 lutego 2024|Archiwalne|

Wonga is a digital finance company, with a vision to disrupt the world of financial services using technology. We offer simple, transparent and flexible services for consumers and businesses. The Polish business was launched in October 2012 and is based in Warsaw.

 

Product Owner

Key Responsibilities

 • Developing existing Wonga Poland product features and building new ones in co-operation with local and global business team
 • Own product backlog – feature design, prioritisation, refinement, development with development team
 • Project Management – preparing, planning, coordinating and executing of all project actions in assigned projects
 • Point of contact between all the business stakeholders and development team
 • Responsible for describing all product requirements and approving them within organization
 • Represents business objectives and feature solutions during product reviews with executives and coordinates all follow ups tasks
 • Attends scrum meetings including daily standups, retrospectives and demos
 • Transforming customers’ feedback to required improvement in product and new features
 • Support the product lifecycle – product implementation and correction of any defects associated with it

Desired Skills and Experience

The ideal candidate will have

 • Minimum of three years of working experience or one year of working in technology -related business
 • IT literate – can communicate effectively with IT, prepare solution specifications and assist in development as a business owner
 • Analytical mindset
 • Experience with data
 • Fluent in written and spoken English and Polish
 • Previous experience of working with Agile/SCRUM methodology (preferably as Product Owner).
 • Results focused – gets job done and moves on to the next task. Possesses strong decision making and prioritization skills
 • High quality standards for every work output. Internally motivated by quality results
 • Team player – understands their role within the team and works towards the success of the business as a whole
 • Self-starter – understands what is required, then plans and executes
 • Highly organised – excellent level of organisation, keeps on top of tasks, knows what needs to be done and can prioritise effectively. Works well to deadlines
 • Assertive – makes thoughts known in a constructive manner

Nice to have

 • Having in portfolio one or more products brought to the market
 • Experience in data analysis
 • Experience in B2C service model and customer expectations
 • Creating product specifications from scratch and successfully implementing them in co-operation with development team
 • Proof of working in dynamic environments with variable priorities and conditions

We are offering for the ideal candidate

 • Meaningful work in a digital finance company, with a vision to disrupt the world of financial services using technology
 • Work in a smart and motivated team within a supportive and inclusive culture with strong values.
 • Attractive compensation package
 • Good atmosphere at work and comfortable working environment
 • Independent and responsible position
 • Opportunity to build your career path
 • Benefits: enel-med medical care, Multisport card, cafeteria platform, holiday allowance, two hours for the family, two additional days of leave for the leave used in 2024 and two additional days of leave according to the length of service
 • Working in hybrid mode
 • Work location next to Pole Mokotowskie

Nie zwlekaj – APLIKUJ – Dołącz do nas!

Zapoznaj się z zasadami i poznaj swoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub pisząc na adres Administratora wskazany powyżej z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnianie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych) poprzez przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy przez Pracodawcę w związku z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, w przypadku przekazania przez Panią/Pana Administratorowi, danych osobowych wykraczających poza zakres obligatoryjnych danych wynikający z przepisów Kodeksu pracy (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz w celu zapewnienia rozliczalności.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej; podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne na rzecz Administratora; dostawcom oprogramowania i usług technologicznych; organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii wskazanych wyżej klauzul, a także do uzyskania do nich dostępu. W tej sprawie należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie Pani/ Pana danych może być wycofana w każdym czasie, co nie wpłynie na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną usunięte po cofnięciu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, a także po upływie okresu, podczas, którego Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W celu zapewnienia rozliczalności Pracodawca będzie przechowywać dane osobowe przez okres wymagany do zachowania danych osobowych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w zakresie w jakim wynika to z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. Niepodanie przez Panią/Pana powyższych danych może skutkować wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie jest konieczne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.