PHP Developer

2023-03-24T15:59:43+00:0024 stycznia 2023|Archiwalne|

Wonga is a digital finance company, with a vision to disrupt the world of financial services using technology. We offer simple, transparent and flexible services for consumers and businesses. The Polish business was launched in October 2012 and is based in Warsaw.

As our business grows and we need to scale efficiently, we are looking for an ambitious DevOps Engineer to join us, working with our dynamic team to develop existing products and build new innovative solutions supporting financial needs of our customers.

 

PHP Developer

 

Key responsibilities

 • Developing new features and optimizing existing on the Wonga web layer
 • Co-creating the system architecture and proposing your own solutions
 • Active participation in Code Review and in all software development cycles
 • Writing Unit tests and supporting the QA team in the testing phase
 • Work under Scrum methodology and in direct cooperation with Product Owners, DevOps and Business Engine developers

Required skills

Must have

 • PHP 7 (min. 3 years)
 • Symfony > 3x
 • Docker
 • OOP
 • HTTP protocol
 • SOLID
 • GIT (GitHub + CodeReview)

Nice to have

 • Drupal 8/9 (min. 1 year)
 • MySQL
 • TDD, Behat, PhpUnit
 • CQS
 • Domain-drive-design
 • CI (Jenkins, GitHubActions)
 • Server configuration skills: nginx, redis, varnish (understanding of VCL, doing basic configuration of headers, Edge-Side Includes)
 • JWT
 • AWS
 • Ansible
 • Ability to read code written in .NET/C#

What do we offer for the ideal candidate

 • Meaningful work in a digital finance company, with a vision to disrupt the world of financial services using technology
 • Work in a smart and motivated team within a supportive and inclusive culture with strong values
 • Attractive compensation package
 • Standard benefits such as medical insurance, sports card, fruits
 • Good atmosphere at work and comfortable working environment
 • Work location next to Pole Mokotowskie.

If you feel this job opportunity fits you, do not hesitate to contact us!

Marika Stolarska

HR Business Partner

Mob. +48 574 060 005

marika.stolarska@wonga.pl or rekrutacja@wonga.pl

 

Zapoznaj się z zasadami i poznaj swoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub pisząc na adres Administratora wskazany powyżej z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnianie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych) poprzez przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy przez Pracodawcę w związku z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, w przypadku przekazania przez Panią/Pana Administratorowi, danych osobowych wykraczających poza zakres obligatoryjnych danych wynikający z przepisów Kodeksu pracy (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz w celu zapewnienia rozliczalności.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej; podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne na rzecz Administratora; dostawcom oprogramowania i usług technologicznych; organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii wskazanych wyżej klauzul, a także do uzyskania do nich dostępu. W tej sprawie należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie Pani/ Pana danych może być wycofana w każdym czasie, co nie wpłynie na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną usunięte po cofnięciu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, a także po upływie okresu, podczas, którego Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W celu zapewnienia rozliczalności Pracodawca będzie przechowywać dane osobowe przez okres wymagany do zachowania danych osobowych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w zakresie w jakim wynika to z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. Niepodanie przez Panią/Pana powyższych danych może skutkować wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie jest konieczne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.