Middle/Senior DevOps Engineer

2023-12-20T17:07:27+00:008 października 2023|Archiwalne, Oferty pracy|

Wonga is a digital finance company, with a vision to disrupt the world of financial services using technology. We offer simple, transparent and flexible services for consumers and businesses. The Polish business was launched in October 2012 and is based in Warsaw.

As our business grows and we need to scale efficiently, we are looking for an ambitious DevOps Engineer to join us, working with our dynamic team to develop existing products and build new innovative solutions supporting financial needs of our customers.

 

Middle/Senior DevOps Engineer

About the Job

Work in FinTech environment on financial products and be responsible for Platform development. We build new services in AWS and implement new trends like serverless, containers, infrastructure-as-code and everything-as-code in practice. We manage on-prem datacenter environments and want to automate that as well. We run CI/CD, monitoring and infosec services and maintaining those.

Help us implement best practices in Platform development and bring your ideas to start projects those will move Wonga’s scale to the new level!

How do we work

Our core product is working from 2012. Wonga is working in Agile environment – Product and DevOps teams are using SCRUM. We have working CI/CD process, many test environments, few tech teams.

Our infrastructure is hybrid and base on AWS and On-Prem Datacenter. We have Linux and Windows environments that we automate with Ansible and Terraform. We cooperate with partners to use best practices in our infrastructure development. We monitor all our systems deeply and have a good visibility of systems health. We manage infrastructure with automation that helps us to scale and change fast.

DevOps Team connects Product Teams (Dev, QA, PMs) with technology and cooperates with IT and InfoSec teams.

We look for experienced DevOps engineer that might have some past Software development experience. That person will work on new products infrastructure rollout from test environments to production and will help to change an architecture of the current platform to meet faster scale, less incidents and better cost efficiency. In the meanwhile all core systems must be stable, so DevOps engineer will also work with the team on maintenance projects to do refactorings, automate OPS processes and update the toolset we use.

We expect 70/30 dev/maintenance work.

What we offer

 • Preferred by candidate form of agreement (employment contract, B2B)
 • Possibility to grow in a dynamic, fast developing company with a culture based on cooperation, mutual respect and making an actual impact on business
 • Friendly working environment
 • Possibility to create new solutions and implement your ideas
 • Flexible working hours and possibility to work remotely
 • Sport subscription
 • Private healthcare

Our office offers

 • Free coffee & tea
 • Two playrooms (Play Station, Fuss ball, Board games, Chess, Punching bag, Table tennis)
 • Bike parking
 • Shower
 • Fresh fruits
 • In-house trainings
 • No dress code
 • Possibility to take your dog to the office

You will be responsible for

 • Working on an enterprise level project
 • Integrating development team with other technical teams to deliver needed features
 • Configuring new systems with automation and support of existing
 • Configuring and implementing of monitoring
 • Implementing and support of CI processes and tools
 • Improve Cloud infrastructure architecture to meet security/performance/reliability/cost requirements
 • Automate operational processes in DevOps/IT teams
 • On-call support (scheduled, around 1 week per month)
 • Improve incident/change management processes
 • Involvement in product to help to investigate production issues

Desired Skills and Experience

 • At least 3 years of work experience as DevOps OR Cloud/Platform Infrastructure engineer
 • At least 1 year of work experience as Software engineer (any modern programming language)
 • Analytical thinking
 • Amazon Web Services experience
 • Basic network knowledge: (protocols, dns, firewalls)
 • Scripting knowledge in any of Powershell, Bash, MsBuild, Rake
 • Familiarity with configuration management automation: Packer, Terraform, Ansible, but can be: Chef, Puppet, etc
 • CI/CD tools configuration experience: Jenkins, GH Actions etc
 • Monitoring tools configuration experience: Zabbix, Grafana, Splunk, NewRelic etc
 • Experience with Docker containers
 • Understanding of basic Infrastructure architecture principles – reliability/availability/security
 • VCS basic knowledge: preferred GIT
 • Linux or Windows administration experience
 • Good English knowledge

Nice to have

 • On-Prem/VMWare configuration knowledge
 • AWS certificates
 • .NET/C# work experience

Soft skills

 • Ownership
 • Ability to prioritize tasks
 • Consistency and coherence
 • Attachment to details
 • Logical thinking
 • Punctuality and paying attention to deadlines
 • Openness to receive and share feedback

 

Recruitment Process

1st Interview – Phone call / Video call with HR Business Partner

2nd Interview – Online Meeting with Head of Platform (including coding)

3rd Interview – Online Meeting with Technology Department Director

 

If you feel this job opportunity fits you, do not hesitate to contact us!

Elżbieta Malinowska

Mob. +48 535 050 702

rekrutacja@wonga.pl

 

Zapoznaj się z zasadami i poznaj swoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub pisząc na adres Administratora wskazany powyżej z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnianie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych) poprzez przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy przez Pracodawcę w związku z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, w przypadku przekazania przez Panią/Pana Administratorowi, danych osobowych wykraczających poza zakres obligatoryjnych danych wynikający z przepisów Kodeksu pracy (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz w celu zapewnienia rozliczalności.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej; podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne na rzecz Administratora; dostawcom oprogramowania i usług technologicznych; organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii wskazanych wyżej klauzul, a także do uzyskania do nich dostępu. W tej sprawie należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie Pani/ Pana danych może być wycofana w każdym czasie, co nie wpłynie na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną usunięte po cofnięciu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, a także po upływie okresu, podczas, którego Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W celu zapewnienia rozliczalności Pracodawca będzie przechowywać dane osobowe przez okres wymagany do zachowania danych osobowych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w zakresie w jakim wynika to z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. Niepodanie przez Panią/Pana powyższych danych może skutkować wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie jest konieczne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.